LA FABRIC@ SCCL
PASSATGE SALVAT PAPASSEIT, 1 – 1º
08003 – Barcelona.
F66077611
 
LA FABRIC@ SCCL informa als usuaris d’aquest servei Web sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les Dades Personals que se’ls puguin requerir o que es puguin obtenir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.
 
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LA FABRIC@ SCCL informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d’aquesta web, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de qualsevol transacció o operació realitzada, seran objecte de tractament i recollides en un fitxer de dades, donant el remitent el seu consentiment per ser inclòs en l’esmentat fitxer.
 
La finalitat d’aquest fitxer és servir com a suport d’informació a la gestió administrativa i comercial de l’empresa.
 
L’usuari d’aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són exactes i reals. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda en l’esmentat fitxer estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.
  
A l’efecte de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, l’usuari presta el seu consentiment per a l’enviament de COMUNICACIONS COMERCIALS per part de LA FABRIC@ SCCL a l’adreça de correu electrònic indicada inicialment en el registre per a l’accés als serveis prestats per LA FABRIC@ SCCL o a qualsevol modificació posterior de la mateixa, podent oposar-se en tot moment a l’enviament de tals comunicacions mitjançant sol·licitud a través de canals específicament habilitats per a això. Aquestes COMUNICACIONS COMERCIALS, que sempre seran realitzades per L’FABRIC @ SCCL, podran contenir informació sobre productes i / o serveis comercialitzats directament per aquesta última o bé relatius a tercers amb els quals hi hagi algun tipus de relació, acord o contracte.
  
Si ho desitja pot dirigir-se a LA FABRIC@ SCCL, domiciliada a PASSATGE SALVAT PAPASSEIT, 1 – 1º – 08003 – Barcelona o enviar un correu electrònic a   info@descom.cat, per tal d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
 
LA FABRIC@ SCCL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, LA FABRIC@ SCCL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.